Referat fra generalforsamlingen den 27. august 2020 på Allingåbroskolen:

Formanden Kim Bjerg bød velkommen og gav en kort forklaring på, hvorfor forårets generalforsamling var blevet aflyst som følge Covid-19 situationen, og endvidere om, hvorfor foreningen ikke bød på det vanlige traktement på generalforsamlingen.

Kirsten Bjerg valgtes som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen – efter omstændighederne – var lovlig indvarslet senest 14 dage før via brev/mail og dermed beslutningsdygtig. Janni Thygesen valgtes som referent. 

Herefter fik formanden ordet for at aflægge beretning:

Formanden indledte sin beretning med at udtale mindeord over Oluf Christensen, som efter nogen tids sygdom og svagelighed stille sov ind den 28. marts 2020 godt 76 år gammel. 

Formandens beretning bestod af udvalgte overskrifter over, hvad der var sket i Fyrreparken siden sidste generalforsamling. Bl.a. om gadebelysningen, Nabohjælp, etablering af ubetinget vigepligt, foredrag ved Anthon Tetsche, cykelture og petanqueaftener samt ikke mindst vores sensommerarrangement. Formanden takkede for god opbakning til arrangementerne. Takkede ligeledes bestyrelsen for godt samarbejde.

Kasserer Bent Kondrup Jensen fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et lille underskud på kr. 1.243,60 og en egenkapital på kr. 2.809,75.

Beretning såvel som regnskab godkendtes uden bemærkninger.

Med baggrund i det meget lave aktivitetsniveau, der havde været henover sommeren og som måtte forventes at ville vare nogen tid endnu, stillede bestyrelsen forslag om, at der ikke betales kontingent for 2020. Bestyrelsens forslag godkendtes.

Til bestyrelsen var der genvalg til Gudrun Græsborg, Janni Thygesen og Frank Gregersen. Der var ligeledes genvalg til bestyrelsessuppleant Erik Jensen, revisor Hans Jørgen Nielsen samt revisorsuppleant Kristen Græsborg.

Under eventuelt fortalte Kirsten Bjerg om et pilotprojekt vedrørende kloaksanering af Fyrreparken nr. 9-16. En løsning der bl.a. afkobler ejendommenes regnvand til nedsivning på egen grund. Det er Niras og AquaDjurs, der forestår projektet, som forventes igangsat i efteråret.

Afslutningsvis læste Kirsten en af Benny Andersens noveller.

12 medlemmer deltog i generalforsamlingen.