Vedtægter

for

Fyrreparkens Beboerforening

 Foreningens navn, hjemsted og formål

 § 1

Stk. 1         Foreningens navn er Fyrreparkens Beboerforening (Herefter kaldet foreningen).

Stk. 2         Foreningen har hjemsted i Fyrreparken i Allingåbro.

Stk. 3         Foreningens formål er

  • at virke til fremme af sammenhold og styrkelse af socialt fællesskab blandt beboerne i Fyrreparken,

  • at varetage beboernes interesser i alle forhold omfattet af disse vedtægter, og

  • at være beboernes talerør i forbindelse hermed.

 

 

Medlemmer, medlemskab, kontingent, hæftelse

 § 2

Stk. 1         Alle beboere med adresse i Fyrreparken kan optages som medlemmer af foreningen. Ét husnummer svarer til ét medlemskab, se § 3 stk. 3.

Stk. 2         Ønske om medlemskab fremsættes over for et af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3         Medlemskab er gyldigt, når kontingent er betalt. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Kontingent fastsættes årligt af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Kontingent betales forud for 1 år ad gangen.

Medlemskab ophører, såfremt kontingent ikke er betalt senest ved den på kontingentopkrævningen angivne frist eller anden frist fastsat af bestyrelsen.

Betalt kontingent refunderes ikke, men ny beboer kan indtræde i den udtrædendes sted.

Stk. 4         Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. For sådanne forpligtelser hæfter alene foreningen med hele sin formue. Jf. også § 6 stk. 6.

Generalforsamling

 § 3

Stk. 1         Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, der ikke efter vedtægterne er henlagt til bestyrelsen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med 14 dages varsel ved udsendelse af mail eller ved udsendelse af brev til samtlige medlemmer.

Stk. 2         Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest den 1. februar.

Stk. 3         Et medlemskab, jf. § 2 stk. 1, giver ret til at afgive to stemmer på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4         Dirigenten kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 5         På den ordinære generalforsamling behandles som minimum følgende:

                                   01. Valg af dirigent

                                   02. Valg af referent

                                   03. Bestyrelsens beretning

                                   04. Fremlæggelse af revideret regnskab

                                   05. Fastsættelse af kontingent

                                   06. Behandling af indkomne forslag

                                   07. Valg til bestyrelsen

                                   08. Valg af suppleant til bestyrelsen

                                   09. Valg af revisor

                                   10. Valg af revisorsuppleant

                                   11. Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling

 § 4

 Stk. 1         Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder dette påkrævet, eller når mindst halvdelen af samtlige gyldige medlemmer over for bestyrelsen fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget af bestyrelsen, og med samme varsel og indkaldelse som for den ordinære generalforsamling, jf. § 3 stk. 1.

Afstemninger

 § 5

 Stk. 1         Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, hvor intet andet er anført i disse vedtægter. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot ét tilstedeværende medlem kræver det. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen

 § 6

 Stk. 1         Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af foreningen og alle dens anliggender. Bestyrelsen konstituerer sig selv, bestemmer selv sin forretningsorden og fastsætter selv sine møder.

Stk. 2         Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen blandt medlemmerne. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, medens 2 er på valg i ulige år.

Stk. 3         Der vælges 1 suppleant for 2 år ad gangen.

Stk. 4         Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt til et indvarslet møde. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, medens i øvrigt alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 5         Over det på bestyrelsens møder behandlede og vedtagne skrives et referat, som underskrives af de på mødet fremmødte. På samme måde skrives referat over det på generalforsamlinger passerede med angivelse af dagsorden og beslutning. Dette referat underskrives af generalforsamlingens dirigent.

Stk. 6         Foreningens bestyrelse hæfter ikke personligt for forpligtelser indgået på foreningens vegne. For sådanne forpligtelser hæfter alene foreningen med hele sin formue. Jf. også § 2 stk. 4.

Stk. 7         Til erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån eller forpligtelser i øvrigt, som kan sidestilles hermed, kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 8         Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab og revision

 § 7

 Stk. 1         Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2         Regnskabet består som minimum af status og et driftsregnskab.

Stk. 3         Regnskabet revideres af en revisor, som vælges for 2 år ad gangen.

Ikrafttræden, opløsning

 § 8

 

Stk. 1         Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen eller efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse herom.

Stk. 2         Beslutning om opløsning af foreningen kan træffes, når to tredjedele af de fremmødte medlemmer i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med punktet foreningens opløsning på dagsordenen stemmer herfor.

Stk. 3         Den opløsende generalforsamling afgør til hvilket andet formål i Allingåbro by, eventuelle nettoaktiver skal overdrages.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. marts 2012.

Bestyrelsen:

Arne Johansson                               Erik Jensen

Kim Bjerg             Janni Staack Thygesen         Bent Kondrup Jensen

 

Generalforsamlingens dirigent:

Karen Rygaard Jensen