Resume af referat fra generalforsamlingen den 13. marts 2018 på Allingåbroskolen:
Efter velkomst ved formanden, Kim Bjerg, sang vi traditionen tro: Det er i dag et vejr…

Karen Rygaard Jensen valgtes som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Hun gav derefter ordet videre til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Her berettede formanden om nogle af de væsentligste aktiviteter siden sidste generalforsamling - bl.a.:
At det heldigvis ser ud til, at indbrudsbølgen i Fyrreparken er stoppet. Et meget interessant og velbesøgt besøg på Nordisk Bryghus i Industriparken.
Også i 2017 har der været afholdt aftencykelture - deltagerantallet udover bestyrelsen har ikke været overvældende, men det er dog bestyrelsens opfattelse, at de, der har været med, har hygget sig. Bestyrelsen overvejer, om den aktivitet skal fortsætte.
3 velbesøgte aftener med petanque er det også blevet til. Og endelig har der jo også været den traditionelle sensommerfest med grill-mad, kaffe og hjemmebagt kage samt konkurrence - i år i form af et orienteringdløb rundt på skolens areal arrangeret af Frank Gregersen.

Kasserer Bent Kondrup Jensen aflagde regnskab, som udviste et mindre overskud på ca. 1.600 kr.
Beretning og regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

Det årlige kontingent på kr. 150,00 pr. medlemskab/husstand fastholdes.

Svend Erik Berthelsen ønskede ikke at modtage genvalg til bestyrelsen, - i stedet nyvalgtes Gudrun Græsborg. Janni Thygesen og Frank Gregersen blev genvalgt for en ny 2-årig periode. Der var ligeledes genvalg til bestyrelsessuppleant Erik Jensen, revisor Hans Jørgen Nielsen samt revisorsuppleant Kristen Græsborg.

Under eventuelt takkede formanden Svend Erik Berthelsen for godt samarbejde i bestyrelsen.
Der blev uddelt spørgeskemaer til generalforsamlingens deltagere med henblik på at få klarhed over, om det er de rigtige arrangementer, der bliver lavet, og om der er forslag til andre arrangementer.  

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et hyggeligt kaffebord med masser af hjemmebagte kager - chokoladekage og lagkager. Under kaffebordet underholdt Kirsten Bjerg med oplæsning af 'Babettes gæstebud'.
Ca. 25 deltog i generalforsamlingen.