Pilotprojekt om nedsivning af overfladevand

På generalforsamlingen i Fyrreparkens Beboerforening 27. august blev der givet en kort orientering om projekt ’nedsivning af regnvand på egen grund’, men da ikke alle var til stede, kommer der en lidt mere fyldestgørende beskrivelse af projektet her:

I foråret 2020 blev beboerne i ’runden’ med husnumrene Fyrreparken 9 -16 kontaktet af Aqua Djurs og konsulentfirmaet NIRAS og forespurgt, om man var interesseret i at deltage i et pilotprojekt om at lade regnvand nedsive på egen grund. Ved nedsivning forstås, at regnvandet enten ledes til en faskine eller løber ud på jorden, hvilket er tilladt, når det ikke er til gene for naboerne.

Nu er vi jo så heldige i Fyrreparken, at jordens beskaffenhed gør, at regnvand lynhurtigt forsvinder fra jordens overflade, og det er en af årsagerne til, at Fyrreparken er blevet udvalgt som et sted, der er velegnet til at gøre forsøget med nedsivning af regnvand til undergrunden. Vejvandet skal nedsives i plænen i ’runden’.

16. juni blev det første informationsmøde afholdt på plænen. Vi blev grundig informeret om, hvad projektet ville gå ud på. Samtidig blev det oplyst, at hver grundejer ville få tilbagebetalt 40% af kloakbidraget svarende til 25.982 kr., som kan anvendes til at få regnvand separeret fra spildevand inde på egen grund. Vi fik betænkningstid til 31. juli om at melde tilbage, om man ville være med eller ej. Alle 7 husstande har positivt tilkendegivet, at de vil være med. 

Den 7. september blev der igen holdt beboermøde med deltagelse af NIRAS, som kunne fortælle, at man ville gennemføre projektet inden årets udgang. I mødet deltog endvidere havearkitekt, som indsamlede forslag til, hvordan ’runden’ kunne indrettes.

I den forbindelse blev det oplyst, at når pilotprojektet for denne ’runde’ er gennemført – forhåbentlig med gode resultater -, vil projektet også blive videreført til de andre ’runder’. Havearkitekten var derfor interesseret i at få forslag til, hvordan ’runderne’ kunne indrettes på forskellig vis og samtidig være til gavn for beboerne i hele Fyrreparken.

Vi foreslog titlen ’Fællesskab’ som en overordnet titel på projektet og kom med følgende eksempler på, hvad der kunne etableres i de 4 ’runder’:

  • beplantning med frugttræer
  • bålplads
  • petanquebane
  • overdækket ’fredagsbar’
  • plads til partytelt
  • borde/bænke

Flere og andre forslag er naturligvis velkomne.

Vi gjorde samtidig opmærksom på, at det, der etableres, skal være let at vedligeholde, da det formentlig bliver noget, vi selv kommer til at stå for.

Med hensyn til indretning af plænerne i ’runderne’ er det afhængig af, at der skal søges midler fra fonde til at gennemføre det, der ligger ud over selve nedsivningsanlægget/regnvandsbedet i plænen.

Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Kirsten i nr. 13.