Referat fra generalforsamlingen den 14. marts 2019 på Allingåbroskolen:

Efter velkomst ved formanden, Kim Bjerg, sang vi traditionen tro: Det er i dag et vejr…

Efter at dirigenten Karen Rygaard Jensen havde konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig, gav hun ordet videre til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Formanden berettede herefter om nogle af de væsentligste aktiviteter siden sidste generalforsamling - bl.a.:

Et meget interessant besøg på Vandsam – vores fælles, nye vandværk i den vestlige del af Norddjurs kommune. Fra 4 boringer i Løvenholmskovene leverer Vandsam rent og velsmagende vand til ca. 4.000 husstande. 9 vandværker er tilsluttet samarbejdet heraf 4 via AquaDjurs.

Også i 2018 har der været afholdt en aftencykeltur - deltagerantallet udover bestyrelsen har ikke været overvældende, men det er dog bestyrelsens opfattelse, at de, der har været med, har hygget sig. ’Brugerundersøgelsen’ fra sidste generalforsamling viste, at der dog fortsat er interesse for denne aktivitet.

2 velbesøgte aftener med petanque er det også blevet til. Og endelig har der jo også været den traditionelle sensommerfest med grill-mad, kaffe og hjemmebagt kage samt konkurrence - i år i form af ’stigegolf’, som med succes har været afprøvet tidligere.

Formanden berettede ligeledes om, at overvejelserne omkring evt. etablering af en hjertestarter i kvarteret var blevet overhalet indenom, idet der nu er opsat en hjertestarter ved Bomulds-Væveriet på Tøjstrupvej. Se 'fanen' Velkommen > Hjertestarter på hjemmesiden.

Også gadebelysningen og den nye belysning i de fire ’runder’ fik en kommentar med på vejen. Gade- såvel som rundebelysningen er i sig selv gode; men en uheldig, ændret placering af lysmasterne på den gennemgående vej bevirker, at der i ’lygtetændingstiden’ er meget mørkt ved indkørslerne til ’runderne’.

Kasserer Bent Kondrup Jensen aflagde regnskab, som udviste et beskedent overskud på ca. 727 kr. Egenkapitalen er herefter på kr. 4.053.

Beretning og regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

Det årlige kontingent på kr. 150,00 pr. medlemskab/husstand fastholdes.

Til bestyrelsen var der genvalg til Bent Kondrup Jensen og Kim Bjerg.

Under eventuelt fortalte formanden, at han havde modtaget en mail fra Nabohjælp, der gerne vil komme at fortælle om, hvad man som område kan gøre for at imødegå tyveri. Der var opbakning til at gå videre med at lave et sådant arrangement, som kræver tilslutning fra 20 husstande.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et hyggeligt kaffebord med hjemmebagte lagkager m.m. Under kaffebordet underholdt Kirsten Bjerg med oplæsning af en fortælling af Gustav Wied.

19 deltog i generalforsamlingen.