Referat fra generalforsamling 10. juni 2021 i Fyrreparkens Beboerforening:

Som formand for foreningen bød Kim Bjerg velkommen.

Samtidig redegjorde Kim for, at generalforsamlingen på grund af coronasituationen og restriktioner om forsamlingsforbud ikke som vedtægterne foreskriver har kunnet afholdes inden udgangen af marts.

1. Valg af dirigent: Karen Rygaard Jensen blev valgt til dirigent.

2. Valg af referent: Kirsten Bjerg blev valgt til referent.

3. Bestyrelsens beretning:

Som formand for beboerforeningen aflagde Kim beretning med følgende hovedpunkter:

  • Kort mindetale over Ejnar Andersen, som afgik ved døden i marts måned.
  • Generalforsamling i 2020, der først blev afholdt i august måned..
  • Orientering om kloaksepareringsprojektet i 'runden' 9 – 16.

På grund af coronakrisen har aktiviteterne været ikke-eksisterende.

Beretningen blev godkendt.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab:

Som kasserer aflagde Bent Kondrup Jensen regnskab. Egenkapital på kr. 2.179,15 kr. Der er ikke opkrævet medlemskontingent i 2020, og derfor er der tæret lidt på kassebeholdningen.. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

5. Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet på 150 kr. pr. medlemskab pr. år blev godkendt. Opkrævninger var sendt ud på forhånd med håb om godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag:

Der var ingen forslag indkommet.

7. Valg til bestyrelsen:

Kim Bjerg og Bent Kondrup Jensen var på valg. Begge blev genvalgt for en 2-årig periode.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen:

Erik Jensen blev valgt for 2 år i 2020 og er derfor ikke på valg i år.

9. Valg af revisor:

Revisor Hans Jørgen Nielsen blev valgt for 2 år i 2020 og er derfor ikke på valg i år.

10. Valg af revisorsuppleant:

Kristen Græsborg blev valgt for 2 år i 2020 og er derfor ikke på valg i år.

11. Eventuelt:

Anita oplyste om, at der i lighed med sidste år afholdes loppemarked i Fyrreparken 17. juli.

Efter generalforsamlingen var Aqua Djurs og Niras inviteret til at komme og fortælle om kloakseparering i den øvrige del af Fyrreparken.

De, der bor i Fyrreparken, men som ikke er medlem af foreningen, var inviteret til at komme og deltage i denne del af mødet.

I generalforsamlingen deltog 34 personer fordelt på 22 husstande. I det efterfølgende møde deltog yderligere 3 husstande.