Referat fra generalforsamling 22. marts 2022 i Fyrreparkens Beboerforening:

Som formand for foreningen bød Kim Bjerg velkommen.

1. Valg af dirigent:

Karen Rygaard Jensen blev valgt til dirigent.

2. Valg af referent:

Kirsten Bjerg blev valgt til referent.

3. Bestyrelsens beretning:

Som formand for beboerforeningen aflagde Kim beretning med følgende hovedpunkter:

  • Generalforsamling i 2021, som blev afholdt 10. juni 2021 på Allingåbroskolen. 34 deltog, fordelt på 22 husstande. Efter generalforsamlingen blev der afholdt orientering om fortsættelse af kloakeringsprojektet i Fyrreparken.
  • En enkelt aktivitet i 2021 – Markering den 13. november af 60 året for Fyrreparkens etablering.
  • Fyrreparkens Beboerforening fyldte 10 år 14. marts. Markering af det vil ske senere på året..

På grund af coronakrisen har aktiviteterne været næsten ikke-eksisterende.

Beretningen blev godkendt.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab:

Som kasserer aflagde Bent Kondrup Jensen regnskab. Egenkapital på kr. 1.283,20 kr. pr. 31. 12. 2021. Der blev tæret lidt på kassebeholdningen til finansiering af 60-års jubilæumsarrangementet.. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

5. Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet på 150 kr. pr. medlemskab pr. år blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag:

Der var ingen forslag indkommet

7. Valg til bestyrelsen:

Frank Gregersen, Gudrun Græsborg og Janni Thygesen var på valg. Alle blev genvalgt for en 2-årig periode..

8. Valg af suppleant til bestyrelsen:

Erik Jensen blev genvalgt for en 2-årig periode.

9. Valg af revisor:

Hans Jørgen Nielsen blev genvalgt for en 2-årig periode.

10. Valg af revisorsuppleant:

Kristen Græsborg blev genvalgt for en 2-årig periode.

11. Eventuelt:

Ingen bemærkninger.

I generalforsamlingen deltog 24 personer fordelt på 16 husstande.

Referent:

Kirsten Bjerg